FIREMNÝ REGISTER

Home Info

Sberbank Slovensko, a.s.

Vysoká 9 Bratislava 810 00
IČO 17 321 123
Právna forma a.s.
Základné imanie 65 743 198 EUR
Dátum vzniku 30.08.1991

Obchodné mená
4

15.02.2013
Sberbank Slovensko, a.s.

01.11.2007 - 14.02.2013
VOLKSBANK Slovensko, a.s.

01.07.1996 - 31.10.2007
ĽUDOVÁ BANKA, akciová spoločnosť skrátený názov: ĽUDOVÁ BANKA, a.s. v českom jazyku: LIDOVÁ BANKA, akciová společnost v nemeckom jazyku: VOLKSBANK Aktiengesellschaft

30.08.1991 - 30.06.1996
ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, akciová spoločnosť skrátený názov: ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, a.s.

Sídla spoločnosti
3

09.09.1997
Vysoká 9 Bratislava 810 00

16.11.1993 - 08.09.1997
Nám. SNP 15 Bratislava 810 00

30.08.1991 - 15.11.1993
Bratislava

Predmety činnosti
131

22.11.2013
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí

27.06.2012
podriadený finančný agent v sektore poistenia a zaistenia

27.06.2012
viazaný finančný agent v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov

27.06.2012
vydávanie a správa elektronických peňazí

23.06.2010
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie

02.07.2009
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

02.07.2009
10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku

02.07.2009
11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb

02.07.2009
12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi

02.07.2009
13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, investovanie do cenných papierov na vlastný účet

02.07.2009
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

02.07.2009
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

02.07.2009
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

02.07.2009
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

02.07.2009
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere

02.07.2009
7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere

02.07.2009
8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania

02.07.2009
9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu

02.07.2009
funkciu depozitára

02.07.2009 - 21.11.2013
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí

02.07.2009
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods.1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

02.07.2009
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením §79a ods. 1 a v spojení s ustanovením §6 ods. 1 a 2 zák.č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu:

29.11.2005
finančné sprostredkovanie

29.11.2005
finančný lízing

29.11.2005 - 01.07.2009
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu

29.11.2005 - 01.07.2009
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách

29.11.2005
investovanie do cenných papierov na vlastný účet

29.11.2005
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí

29.11.2005
poskytovanie bankových informácií

29.11.2005
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia

29.11.2005
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania

29.11.2005
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov

29.11.2005
prenájom bezpečnostných schránok

29.11.2005
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí

29.11.2005
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva

29.11.2005 - 22.06.2010
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)

29.11.2005
uloženie vecí

29.11.2005 - 22.06.2010
vydávanie a správu platobných prostriedkov

29.11.2005
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb

17.09.2002 - 28.11.2005
1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti

17.09.2002 - 28.11.2005
2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene

17.09.2002 - 28.11.2005
3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí

17.09.2002 - 28.11.2005
finančné sprostredkovanie

17.09.2002 - 28.11.2005
finančný lízing

17.09.2002 - 28.11.2005
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1

17.09.2002 - 28.11.2005
investovanie do cenných papierov na vlastný účet

17.09.2002 - 28.11.2005
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta

17.09.2002 - 28.11.2005
platobný styk a zúčtovania

17.09.2002 - 28.11.2005
poskytovanie bankových informácií

17.09.2002 - 28.11.2005
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania

17.09.2002
poskytovanie úverov

17.09.2002 - 28.11.2005
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov

17.09.2002 - 28.11.2005
prenájom bezpečnostných schránok

17.09.2002
prijímanie vkladov

17.09.2002 - 28.11.2005
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí

17.09.2002 - 28.11.2005
správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva

17.09.2002 - 28.11.2005
uloženie cenných papierov alebo vecí

17.09.2002 - 28.11.2005
vydávanie a správa platobných prostriedkov

17.09.2002 - 28.11.2005
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb

17.09.2002 - 28.11.2005
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu

31.07.2000 - 16.09.2002
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí

31.07.2000 - 16.09.2002
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, súvisiaca s bankovkou činnosťou alebo so stavebným sporením

03.02.1997 - 30.07.2000
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami

03.02.1997 - 16.09.2002
poskytovanie úverov

03.02.1997 - 16.09.2002
prijímanie vkladov

03.02.1997 - 16.09.2002
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb

03.02.1997 - 16.09.2002
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt

03.02.1997 - 16.09.2002
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu

01.07.1996 - 02.02.1997
prijímanie vkladov

25.01.1996 - 30.07.2000
finančné maklérstvo

25.01.1996 - 16.09.2002
finančný prenájom /finančný leasing/

25.01.1996 - 16.09.2002
investovanie do cenných papierov na vlastný účet

25.01.1996 - 02.02.1997
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, a/ s devízovými hodnotami, b/ v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, c/ s prevoditeľnými cennými papiermi

25.01.1996 - 16.09.2002
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/

25.01.1996 - 16.09.2002
obstarávanie inkasa

25.01.1996 - 16.09.2002
otváranie akreditívov

25.01.1996 - 16.09.2002
platobný styk a zúčtovanie

25.01.1996 - 16.09.2002
poskytovanie bankových informácií

25.01.1996 - 16.09.2002
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania

25.01.1996 - 02.02.1997
poskytovanie úverov

25.01.1996 - 16.09.2002
poskytovanie záruk

25.01.1996 - 16.09.2002
prenájom bezpečnostných schránok

25.01.1996 - 30.06.1996
prijímanie vkladov od verejnosti

25.01.1996 - 02.02.1997
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb

25.01.1996 - 02.02.1997
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt

25.01.1996 - 16.09.2002
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov

25.01.1996 - 02.02.1997
výkon funkcie depozitára investičného fondu

25.01.1996 - 16.09.2002
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/

18.01.1995 - 24.01.1996
16.sprostredkovanie obchodov

18.01.1995 - 24.01.1996
17.prenájom bezpečnostných schránok (trezorov) so spoluzatváraním nájomcom

18.01.1995 - 24.01.1996
18.stavebno-sporiteľné poradenstvo, stavebno-sporiteľný obchod a sprostredkovanie stavebno-sporiteľných zmlúv

18.01.1995 - 24.01.1996
19.leasing priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel a nehnuteľných vecí

18.01.1995 - 24.01.1996
2.činnosť organizačných a ekonomických poradcov

18.01.1995 - 24.01.1996
20.kapitálová účasť na podnikoch v SR

18.01.1995 - 24.01.1996
21.zakladanie bánk a zriaďovanie pobočiek, výplatných a príjmových pracovísk ako aj iných predmetu podnikania slúžiacich zariadení

18.01.1995 - 24.01.1996
22.nákup a predaj podnikov všetkého druhu v tuzemsku i v zahraničí ako aj spros- tredkovanie takýchto obchodov.

18.01.1995 - 24.01.1996
3.konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti projektovej činnosti

18.01.1995 - 24.01.1996
5.automatizované spracovanie dát, poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, obchod s hardwarom

18.01.1995 - 24.01.1996
6.reklamná a propagačná činnosť, marketing a prieskum trhu

18.01.1995 - 24.01.1996
9.preberanie ručenia, záruk ako aj iných ručení pre tretích, pokiaľ sa prevzaté výkony vykonávajú v peniazoch (ručiteľský obchod)

30.08.1991 - 24.01.1996
1.spoluúčasť a účasť na privatízácií štátneho majetku a majetku so spoluvlastníctvom štátu ako aj pomoc pri zakladaní podnikov a spoločností

30.08.1991 - 24.01.1996
10.vydávanie záložných listov, komunálnych dlžobných úpisov a záložných bankových dlžobných úpisov a zdaňovanie ich výnosov podľa pre to platných zvláštných právnych predpisov (emisný obchod s cennými papiermi)

30.08.1991 - 24.01.1996
11.vydávanie iných pevne zúročitelných cenných papierov k uloženiu výnosu iných bankových obchodov /iný emisný obchod s cennými papiermi/

30.08.1991 - 24.01.1996
12.spravovanie fondov kapitálových vkladov a reklama na získanie podielov na tuzemských i zahraničných kapitálových vkladov a podobných zariadeniach (investičný obchod)

30.08.1991 - 24.01.1996
13.obchodovanie vo financníctve získavaním práv na podieloch a ich ďalšom predávaní (obchod s kapitálovou účasťou)

30.08.1991 - 24.01.1996
14.zriaďovanie a spravovanie účastinných fondov (obchod s účastinnými fondami/

30.08.1991 - 24.01.1996
15.nákup pohľadávok z dodávok tovarov alebo služieb, preberanie rizík vymáhateľností takýchto pohľadávok - s výnimkou úverových záruk - a v súvislosti s tým inkasovanie takýchto pohľadávok (factoringový obchod)

30.08.1991 - 17.01.1995
16.sprostredkovanie obchodov podľa č. 1., 3., 4., 8. a 9. predmetu podnikania aj sprostredkovanie ďalších obchodov s tovarom a službami

30.08.1991 - 17.01.1995
17.obchodovanie s mincami a medailami ako aj s prútmi z drahých kovov

30.08.1991 - 17.01.1995
18.prenájom bezpečnostných schránok (trezorov) so spoluzatváraním nájomcom

30.08.1991 - 17.01.1995
19.stavebno-sporiteľné poradenstvo, stavebno-sporiteľný obchod a sprostredkovanie stavebno-sporiteľných zmlúv

30.08.1991 - 17.01.1995
2.poradenstvo a podporovanie podnikateľských subjektov pri organizovaní prevádzok, poradenstvo v ďanových záležitostiach ako aj pri školení funkcionárov a pracovníkov

30.08.1991 - 24.01.1996
2.vykonávanie tuzemského bezhotovostného platobného styku (giroobchod) ako aj hotovostného platobného styku

30.08.1991 - 17.01.1995
20.leasing s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami

30.08.1991 - 17.01.1995
21.kapitálová účasť na podnikoch v ČSFR

30.08.1991 - 17.01.1995
22.zakladanie bánk a zriaďovanie pobočiek, výplatných a príjmových pracovísk ako aj iných predmetu podnikania slúžiacich zariadení

30.08.1991 - 17.01.1995
23.nákup a predaj podnikov všetkého druhu v tuzemsku i v zahraničí ako aj spros- tredkovanie takýchto obchodov.

30.08.1991 - 17.01.1995
3.konzultácie, plánovanie a sprostredkovanie projektov všetkého druhu (projekčný obchod)

30.08.1991 - 24.01.1996
3.poskytovanie úverov (kreditný obchod)

30.08.1991 - 24.01.1996
4.nákup šekov a zmeniek (eskontný obchod)

30.08.1991 - 17.01.1995
4.podporovanie myšlienky družstevníctva, predovšetkým podnecovaním a návodmi k zakladaniu nových družstiev v oblasti tovarov, služieb a produkcie

30.08.1991 - 24.01.1996
5.nákup a predaj ako aj úschova a správa cených papierov (úschovný a investičný obchod)

30.08.1991 - 17.01.1995
5.služby automatického spracovania dát a informačnej techniky, predovšetkým vývoj softwaru pre banky, prevádzka výpočtových stredísk ako aj obchod s hard- a softwarom

30.08.1991 - 17.01.1995
6.služby v oblasti reklamy, marketingu, prieskumu trhu a informácií a komunikácií

30.08.1991 - 24.01.1996
6.vedenie účtov vo voľne zmeniteľných menách

30.08.1991 - 24.01.1996
7.otváranie účtov na vykonávanie platobného styku u bánk v ČSFR v domácej a voľne zmeniteľnej cudzej mene

30.08.1991 - 24.01.1996
8.prepážkový nákup a predaj zahraničných platobných prostriedkov (zmenárenský obchod)

30.08.1991 - 17.01.1995
9.preberanie ručenia, záruk ako aj iných ru- čení pre tretích, pokiaľ sa prevzaté výkony vykonávajú v peniazoch (ručiteľský obchod)

30.08.1991 - 24.01.1996
A.Bankové obchody a finančné služby všetkého druhu, predovšetkým:

30.08.1991 - 24.01.1996
B.Podpora rozvoja družstevníctva, kooperácií a slobodných podnikateľských zväzov a súkromného podnikania, najmä nasledovnými činosťami:

30.08.1991 - 24.01.1996
l.prijímanie cudzích peňazí do správy (vkladový obchod)

Základné imanie
9

08.01.2014
65 743 198 EUR

19.12.2012 - 07.01.2014
52 799 846 EUR

02.07.2009 - 18.12.2012
33 207 164 EUR

10.10.2002 - 01.07.2009
1 000 000 000 SK

26.06.1997 - 09.10.2002
670 000 000 SK

09.12.1996 - 25.06.1997
500 000 000 SK

04.04.1995 - 08.12.1996
448 000 000 SK

18.01.1995 - 03.04.1995
336 000 000 SK

30.08.1991 - 17.01.1995
300 000 000 SK

Okolie (ľudia, firmy)
169

Spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s. má v Obchodnom registri priame prepojenie na tieto subjekty:
Vzťah osoby Ing. Zdenko Alexy ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   07.01.1993 - 15.11.1993

Vzťah osoby Ing. Zdenko Alexy ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   18.01.1995 - 16.09.2002

Vzťah osoby Thoraf Arlt ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   01.12.2012 - 22.11.2013

Vzťah osoby Mark John Arnold ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   05.07.2013 - stále trvá

Vzťah osoby Ing. Martin Barto, CSc. ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   22.11.2013 - stále trvá

Vzťah osoby Mag. Alexander Bayr ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   24.07.2001 - 11.08.2004

Vzťah osoby Mag. Alexander Bayr ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   19.05.2000 - 23.07.2001

Vzťah osoby Ing. Marián Benka ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   29.11.2007 - 08.01.2014

Vzťah osoby Mag. Harald Beyer ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   03.07.2007 - 02.06.2010

Vzťah osoby JUDr. Karolina Bittererová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   17.09.2002 - 09.10.2006

Vzťah osoby Ing. Alica Bobková ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.02.1997 - 15.07.2008

Vzťah osoby Ing. Martin Borodovčák ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   04.01.2013 - 08.01.2014

Vzťah osoby Ing. Jozef Boržík ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   17.09.2002 - 03.11.2009

Vzťah osoby Dr. Friedhelm Boschert ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   16.11.2005 - 06.01.2006

Vzťah osoby Johannes Breiteneder ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.05.2000 - 04.01.2013

Vzťah osoby Prof.Ing. Milan Buček, DrSc. ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   17.09.2002 - 22.11.2013

Vzťah osoby Ing. Ivan Čarnogurský ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   07.01.1993 - 15.11.1993

Vzťah osoby Ing. Ivan Čarnogurský ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   16.11.1993 - 30.06.1996

Vzťah osoby Ing. Slavomír Cyprich ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   27.06.2012 - 09.07.2013

Vzťah osoby Marianna Danilina ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   27.06.2012 - stále trvá

Vzťah osoby Ing. Monika Deneva ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   04.01.2013 - 08.01.2014

Vzťah osoby Christophe Marcel Descos, MSc. ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   28.05.2011 - 01.12.2012

Vzťah osoby Prok.Dkfm.Mag.Dr Ekkehard Fügl ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   31.07.2000 - 16.09.2002

Vzťah osoby Ugo Fatini ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   25.04.1997 - 30.07.2000

Vzťah osoby Ing. Martin Florián, CSc. ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   04.10.2008 - 13.09.2011

Vzťah osoby Ing. Marcel Florians ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   11.08.2004 - 13.10.2006

Vzťah osoby Mag. Marek Forster ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.06.1998 - 18.05.2000

Vzťah osoby Mag. Elisabeth Friedl ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   02.06.2010 - 28.05.2011

Vzťah osoby Dkfm.Mag.Dr. Ekkehard Fügl ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   01.12.1999 - 30.07.2000

Vzťah osoby GD Luciano Gentilini ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   18.01.1995 - 24.04.1997

Vzťah osoby Ing. Andrej Glatz ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   25.01.1996 - 16.09.2002

Vzťah osoby Prok. Mag. Dr. Gerald Glück ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   16.11.1993 - 18.06.1998

Vzťah osoby Prok. Mag. Dr. Gerald Glück ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   07.01.1993 - 15.11.1993

Vzťahy osoby Dipl.-Kfm. Manfred Gram, MBA ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   22.05.2007 - 29.11.2010
   štatutár   12.10.2010 - 28.09.2013

Vzťah osoby Dipl.-kfm. Manfred Gram ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   03.01.2006 - 21.05.2007

Vzťah osoby Ing. Katarína Gregorová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   29.11.2007 - 01.12.2012

Vzťah osoby Ing. Roman Halačka ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.12.2009 - 08.01.2014

Vzťah osoby Ing. Ján Hargaš ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.02.1997 - 18.01.2008

Vzťah osoby Mag. Thomas Havlik ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   01.10.2004 - 03.01.2006

Vzťah osoby Mgr. Andrea Hazuchová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   21.09.2010 - 08.01.2014

Vzťah osoby Ing. Elene Hegerová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   29.11.2007 - 28.10.2008

Vzťah osoby Ing. Elena Hegerová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   29.10.2008 - 06.06.2013

Vzťah osoby Mag. Martin Heilinger ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.02.1997 - 18.05.2000

Vzťah osoby Dr. Wolfgang Hofstetter ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   12.09.2007 - 27.06.2012

Vzťah osoby Dr. Andreas Hopf ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   17.09.2002 - 10.05.2004

Vzťah osoby MUDr. Andrej Hrádocký ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   25.01.1996 - 30.07.2000

Vzťah osoby Bernard Huberdeau ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   24.07.2001 - 03.07.2007

Vzťah osoby Ing. Ján Huraj ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   17.09.2002 - 09.07.2010

Vzťah osoby JUDr. Alena Huťanová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.06.1998 - 03.01.2006

Vzťah osoby Fritz Dieter Jächel ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   31.07.2000 - 23.07.2001

Vzťah osoby Ing. Dušan Jakubéci ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   17.09.2002 - 03.01.2006

Vzťah osoby Mag. Hans Janeschitz ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   31.07.2000 - 29.11.2005

Vzťahy osoby Mag. Hans Janeschitz ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   16.11.1993 - 30.07.2000
   člen dozornej rady   29.11.2005 - 03.07.2007

Vzťah osoby Prok. Mag. Hans Janeschitz ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   07.01.1993 - 15.11.1993

Vzťah osoby Ing. Ivana Jelínková ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   29.11.2007 - 09.07.2010

Vzťah osoby Dr. Christian Kaltenbrunner ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   17.09.2002 - 16.11.2005

Vzťah osoby Mag. Dr. Kurt Nikolaus Kapeller ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   08.12.2006 - 03.11.2009

Vzťah osoby Mag. Reinhard Kaufmann ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   22.11.2013 - stále trvá

Vzťah osoby Mag. Walter Keinld ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   29.11.2005 - 03.07.2007

Vzťah osoby GD KR Dr. Klaus Thalhammer ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   31.07.2000 - 10.05.2004

Vzťah osoby Dr. Pierre Klein ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   31.07.2000 - 23.07.2001

Vzťah osoby Pierre Klein ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   19.06.1998 - 30.07.2000

Vzťah osoby Mgr. Peter Kníž ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.05.2000 - 18.07.2006

Vzťah osoby Irena Kobzová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.06.1998 - 18.07.2006

Vzťah osoby Ing. Jozef Kollár, PhD. ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   31.07.2000 - 08.12.2006

Vzťah osoby Ing. Jozef Kollár, CSc. ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   16.11.1993 - 30.07.2000

Vzťah osoby Konstantin Kolpakov ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   27.06.2012 - 01.12.2012

Vzťah osoby Ing. Ľudovít Korotnoky ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.02.1997 - 02.07.2009

Vzťah osoby Ing. Igor Kováč ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   07.05.2004 - 15.07.2008

Vzťah osoby Ing. Tatiana Krajmerová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.02.1997 - 16.09.2002

Vzťah osoby Ing. Rudolf Krempaský ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   11.08.2004 - 06.01.2005

Vzťah osoby Ing. Jana Krempová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   06.07.1994 - 05.05.2004

Vzťah osoby Mgr. Robert Krett ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   11.08.2004 - 06.01.2006

Vzťah osoby Ing. Ivan Kubaš ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   07.05.2004 - 20.01.2012

Vzťah osoby Mgr. Jana Kudláčová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.02.1997 - 08.12.2006

Vzťah osoby VDir. Manfred Kunert ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   19.05.2004 - 11.08.2004

Vzťah osoby Franz Lagler ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   19.06.1998 - 30.11.1999

Vzťah osoby Robert Mädl ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   07.01.1993 - 15.11.1993

Vzťah osoby Dr. Fausto Maritan ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   29.11.2005 - 27.06.2012

Vzťah osoby Dr. Fausto Maritan ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   07.05.2004 - 29.11.2005

Vzťahy osoby Karl Mayr-Kern ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   30.08.1991 - 30.07.2000
   člen dozornej rady   31.07.2000 - 16.09.2002

Vzťah osoby Valentin Lubomir Mihov ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   01.12.2012 - 06.06.2013

Vzťah osoby Ing. Martin Mitura ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   26.11.2010 - 01.12.2012

Vzťah osoby Ing. Bystrík Mucha ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.05.2000 - 10.09.2002

Vzťah osoby Rastislav Murgaš ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   04.01.2013 - stále trvá

Vzťah osoby Ing. Ivan Murín ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   11.08.2004 - 21.09.2010

Vzťah osoby Dr.iur. Barbara Neiger, MBA ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   09.07.2010 - 20.09.2012

Vzťah osoby Dr.iur. Barbara Neiger, MBA ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   03.11.2009 - 09.07.2010

Vzťah osoby Dr.jur. Barbara Neiger, MBA ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   09.12.2005 - 03.11.2009

Vzťah osoby Dr. Barbara Neiger ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   29.11.2005 - 08.12.2005

Vzťah osoby JUDr. Ľubomír Nemček ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.02.1997 - 23.07.2001

Vzťah osoby Csongor Bulcsu Németh ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   22.11.2013 - stále trvá

Vzťah osoby JUDr. Katarína Novotná ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   18.06.2008 - 27.01.2011

Vzťah osoby Dr. Michael Oberhummer ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   29.11.2005 - 18.06.2008

Vzťah osoby Dkfm. Hans Obernodorfer ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   07.01.1993 - 15.11.1993

Vzťah osoby David Joseph O´Mahony ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   01.12.2012 - 22.11.2013

Vzťah osoby JUDr. Rastislav Opaterný ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   01.07.1996 - 16.09.2002

Vzťah osoby Dkfm. Gerhard Ortner ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   16.11.1993 - 17.01.1995

Vzťah osoby Dkfm. Gerhard Ortner ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   07.01.1993 - 15.11.1993

Vzťah osoby Ing. Patrik Pajtáš, MBA ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   28.05.2011 - 08.01.2014

Vzťah osoby Ing. Marek Palaj ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   28.05.2011 - 08.01.2014

Vzťah osoby Ing. Jarmila Pašteková ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.05.2000 - 13.12.2007

Vzťah osoby Mag. Wolfgang Perdich ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   11.08.2004 - 29.11.2005

Vzťah osoby Hubert Piel ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   19.06.1998 - 30.07.2000

Vzťah osoby Ing. Dušan Pivka ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   28.05.2011 - 05.07.2013

Vzťah osoby JUDr. Dana Potočná ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   11.08.2004 - 29.11.2007

Vzťah osoby Ing. Štefan Prachár ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   06.07.1994 - 09.10.2006

Vzťah osoby Josef Preißl ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   09.12.2005 - 03.07.2007

Vzťah osoby Jozef Preissl ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   17.09.2002 - 09.12.2005

Vzťah osoby PhDr. Jaroslava Pribylincová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.06.1998 - 26.06.2004

Vzťahy osoby Ing. Pavol Príhoda ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   22.11.2013 - stále trvá
   prokurista   03.02.1997 - 08.01.2014

Vzťah osoby Ing. Lenka Puchá ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   20.01.2012 - 13.03.2013

Vzťah osoby Ing. Marta Ráczová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   17.09.2002 - 08.01.2014

Vzťah osoby Nedialko Radikov ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   20.09.2012 - stále trvá

Vzťah osoby Ing. Ján Rašo ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.02.1997 - 01.01.2009

Vzťah osoby Ing. Oľga Rebrová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.06.1998 - 19.11.2008

Vzťah osoby Mag. Georg Revay ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   29.11.2007 - 30.04.2010

Vzťah osoby Ing. Katarína Sadloňová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.05.2000 - 16.11.2005

Vzťah osoby Ing. Peter Sádovský ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   11.08.2004 - 18.07.2006

Vzťah osoby Ing. David Saleh ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   06.07.1994 - 10.05.2004

Vzťah osoby Dir. Mag. Ing. Werner Schmitzer ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   16.11.1993 - 18.06.1998

Vzťah osoby Dir. Mag. Ing. Werner Schmitzer ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   07.01.1993 - 15.11.1993

Vzťah osoby Rainer Schon ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   24.07.2001 - 19.05.2004

Vzťah osoby Ing. Antónia Šebeková ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   06.07.1994 - 24.01.1996

Vzťah osoby Mag. Peter Sekot ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   16.11.1993 - 18.06.1998

Vzťah osoby Ing. Július Senko ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   17.09.2002 - 26.06.2004

Vzťah osoby Dr. Umberto Seretti ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   31.07.2000 - 07.05.2004

Vzťahy osoby Milan Šikula ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   29.09.2009 - 08.01.2014
   prokurista   19.05.2000 - 15.11.2005

Vzťah osoby Milan Šikula ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   16.11.2005 - 28.09.2009

Vzťah osoby Dkfm. Wolfgang Siller ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   24.07.2001 - 29.11.2005

Vzťah osoby Dkfm. Wolfgang Siller ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   01.12.1999 - 23.07.2001

Vzťah osoby Ing. Roman Špirk ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   29.11.2007 - 01.12.2012

Vzťah osoby Ing. Alexander Spišiak ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   06.07.1994 - 10.05.2004

Vzťah osoby Ing. Slavomír Steigauf ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.07.2007 - 02.07.2009

Vzťah osoby Ing. Slavomír Steigauf ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   24.07.2001 - 02.07.2007

Vzťah osoby Ing. Norbert Strieženec ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   02.07.2009 - 08.01.2014

Vzťah osoby Ing. Jaroslava Šuchová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   06.07.1994 - 07.05.2004

Vzťah osoby Akad. Arch. Ing. Ladislav Švihel, CSc. ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   25.01.1996 - 18.06.1998

Vzťah osoby Ing. Stanislav Sýkora ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   06.07.1994 - 17.01.1995

Vzťahy osoby Ing. Richard Szabó ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   03.11.2009 - 01.12.2012
   prokurista   26.09.2006 - 03.11.2009

Vzťah osoby Ing. Gabriel Szekeres ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   29.09.2009 - 04.01.2013

Vzťah osoby Dr. Udo Szekulics ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   18.06.2008 - 21.08.2010

Vzťah osoby Mag. Peter Szenkurök ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   02.07.2009 - 28.05.2011

Vzťah osoby Otto Szöke ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   03.07.2007 - 08.01.2014

Vzťah osoby Dr. Klaus Thalhammer ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   30.08.1991 - 06.01.1993

Vzťah osoby Dr. Klaus Thalhammer ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   16.11.1993 - 30.07.2000

Vzťah osoby Dr. Klaus Thalhammer ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   07.01.1993 - 15.11.1993

Vzťah osoby Mag. Dr. Matthäus Thun-Hohenstein ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   25.04.1997 - 18.05.2000

Vzťah osoby Peter Bernhard Tőtzer ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   28.05.2011 - 27.06.2012

Vzťah osoby Ing. Roman Truhlář ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   08.12.2006 - 01.01.2009

Vzťah osoby Ing. Alexander Turan ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   19.05.2000 - 06.01.2005

Vzťah osoby Ing. Vladimír Valach, MBA ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   18.07.2006 - 26.11.2010

Vzťah osoby Ing. Jana Valkučáková ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   07.05.2004 - 08.01.2014

Vzťah osoby Ing. Monika Vičanová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   18.06.2008 - 08.01.2014

Vzťah osoby JUDr. Zlatica Višňovská ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   17.09.2002 - 11.05.2004

Vzťah osoby JUDr. Samuel Vlčan ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   15.08.2012 - 28.09.2013

Vzťah osoby Dr. Peter Weiss ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   30.08.1991 - 15.11.1993

Vzťah osoby Dr. Peter Weiss ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   16.11.1993 - 30.11.1999

Vzťah osoby Manfred Wiebogen ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   29.11.2005 - 03.07.2007

Vzťah osoby Manfred Wiebogen ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   10.05.2004 - 29.11.2005

Vzťahy osoby Mag. Gerhard Wöber ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   21.08.2010 - 01.12.2012
   člen dozornej rady   19.05.2004 - 29.11.2005

Vzťah osoby Prok.Mag. Gerhard Wöber ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   31.07.2000 - 16.09.2002

Vzťah osoby Prok.Mag. Gerhard Wöber ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   01.12.1999 - 30.07.2000

Vzťah osoby Mag. Gerhard Wöber ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   29.11.2005 - 02.07.2009

Vzťah osoby Profesor Štefan Wolf ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   07.01.1993 - 15.11.1993

Vzťah osoby Profesor Štefan Wolf ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   16.11.1993 - 17.01.1995

Vzťah osoby Profesor Stephan Wolf ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   člen dozornej rady   18.01.1995 - 16.09.2002

Vzťah osoby RNDr. Zuzana Žemlová ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   štatutár   28.09.2013 - stále trvá

Vzťah osoby Dipl. Ing. Robert Zier ku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.
   prokurista   07.05.2004 - 22.05.2007