Predmety činnosti podľa Obchodného registra

Predmet činnosti Od Do
vedenie účtovníctva 16.01.2013
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo 27.11.2012
čistiace a upratovacie služby 10.07.2012
kovoobrábanie 10.07.2012
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 10.07.2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 10.07.2012
stolárstvo 10.07.2012
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 10.07.2012
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu 10.07.2012
zámočníctvo 10.07.2012
- geodetické a kartografické činnosti 18.08.2007
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 07.11.2006
medzinárodná nákladná cestná doprava 30.09.2006
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 30.09.2006
recyklovanie ostatných stavebných odpadov 30.09.2006
- vnútroštátna nákladná cestná doprava 09.04.2005
- vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 09.04.2005
- montáž a oprava zdvíhacích zariadení 03.07.2003
- odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení 03.07.2003
- údržba a oprava pracovných strojov a mechanizmov 03.07.2003
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 03.07.2003
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov 17.09.2002
- elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou 17.09.2002
- montáž, oprava a údržba bleskozvodov 17.09.2002
- montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky 17.09.2002
- montáž, údržba a opravy elektrických zariadení 17.09.2002
- otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk 17.09.2002
- vykonávanie revízie elektrických zariadení 17.09.2002
- vykonávanie trhacích prác 17.09.2002
- nákladná cestná doprava 05.12.2001 08.04.2005
- nepravidelná autobusová doprava 05.12.2001 08.04.2005
- činnosť ekonomických a organizačných poradcov 30.10.2001
- činnosť vykonávaná banským spôsobom 30.10.2001
- demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín) 30.10.2001
- inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe) 30.10.2001
- nákup, predaj a prenájom nehnuteľností 30.10.2001 09.07.2012
- nepravidelná neverejná osobná cestná doprava 30.10.2001
- poradenská činnosť v predmete podnikania 30.10.2001
- prechodné ubytovanie 30.10.2001
- predaj pohonných hmôt 30.10.2001
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení 30.10.2001
- prevádzkovanie parkovacích plôch 30.10.2001
- prieskumné a podzemné práce 30.10.2001
- prípravné práce pre stavbu 30.10.2001
- sprostredkovateľská činnosť 30.10.2001
- údržba a oprava motorových vozidiel 30.10.2001
- uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác 30.10.2001 02.07.2003
- uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác 30.10.2001 02.07.2003
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 30.10.2001
- výroba stavebných prvkov z betónu 30.10.2001
- výskum a vývoj 30.10.2001
- činnosť vykonávaná banským spôsobom, 30.06.1995 29.10.2001
- vykonávanie geologických prác, projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu, 30.06.1995
- expertízna, posudková, konzultačná, kooperačná, sprostredkovateľská, poradenská a edukačná činnosť v oblasti stavebníctva, 08.11.1994 29.10.2001
- inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, 08.11.1994 29.10.2001
- navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a technológií výstavby, včítane kontroly, meraní, skúšok a prieskumu, 08.11.1994 29.10.2001
- projektová činnosť v investičnej výstavbe v odbore činnosti geotechnika, geotechnická príprava stavieb, zakladanie stavieb, podzemné stavby, 08.11.1994 29.10.2001
- vykonávanie dopravných stavieb, 08.11.1994 29.10.2001
- vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov), 08.11.1994 29.10.2001
- vykonávanie občianskych stavieb, 08.11.1994 29.10.2001
- vykonávanie priemyselných stavieb, 08.11.1994 29.10.2001
- príprava a výstavba tunelov a podzemných stien, 11.08.1993